Odmietanie diskusie odkrýva nezrelosť osobnosti, nie zrelosť umenia.