Pražské Quadriennale (PQ) je největší celosvětovou akcí, která zkoumá oblast scénografie a všech aspektů jejího použití – od scé- nického umění, kostýmního a light designu po aplikovanou scé- nografii. V rámci letošního hlavního tématu SharedSpace: Hudba Počasí Politika došlo také k intenzivnějšímu zapojení divadelních uměleckých škol z celého světa. Zlomvaz se stal oficiální součástí PQ, konkrétně projektu SpaceLab, a oproti předchozím ročníkům došlo ve struktuře festivalu k mnoha změnám. Právě na tyto změ- ny, na vznik a průběh spolupráce mezi studenty DAMU a PQ jsem se ptala MgA. Petra Prokopa, pedagoga katedry produkce a proděkana DAMU pro studijní záležitosti a uměleckou činnost, který na tento projekt dohlíží a který jej částečně sám inicioval. 

Kde vznikla prvotní myšlenka na tak úzkou spolupráci PQ a festivalu Zlomvaz?
Zrodila se zhruba před třemi lety, my- slím, že to byl rok 2012. Tehdy poprvé přišla nabídka ze strany PQ hledajícího aktivity, které by se daly v českém di- vadelním prostředí provozovat dlouho- době a mezi jeho jednotlivými ročníky. Protože tehdy jsem byl hlavním mana- žerem PQ 2011 a zároveň jsem působil na DAMU na katedře produkce, tak se spojení se Zlomvazem nabízelo.

Zapojení Zlomvazu do programu PQ je tedy výsledkem dlouhodobějšího konceptu?
Přesně tak, ze strany PQ přišla napří- klad nabídka pomoci nám s kurátoro- váním zahraničních dílen probíhajících v rámci Zlomvazu, ale i mimo něj. V této věci se angažovala zejména paní Sodja Zupanc Lotker, umělecká ředitelka PQ, která vytipovala jednot- livé umělce a oslovila je s nabídkou možnosti uspořádat u nás přednášku nebo dílnu. Od roku 2012 to byli zhru- ba dva, tři hosté, v posledním roce jich bylo dokonce asi sedm. PQ nám tedy vždy doporučilo umělce a poté se třeba i částečně podílelo na financování jeho příjezdu a uspořádání dílny. Postupně se tak spolupráce mezi DAMU a PQ upevňovala a rozšiřovala.

Zmínil jste, že PQ hledalo aktivity, které by mohlo zařadit pod svou záštitu dlouhodobě - znamená to tedy, že Zlomvaz by se měl stát stá- lou součástí PQ?

Jak to bude za čtyři roky, je velká otázka. K navázání spolupráce přispěl i projekt PQ Intersekce, v jehož rámci PQ provozovalo řadu aktivit už během ročníku 2011. V roce 2013 PQ získalo dotaci na nový projekt s názvem SharedSpace a oslovilo DAMU, jestli by nechtěla být jedním z partnerů toho projektu, což jsme rádi přijali. Aktivi- ty, které do projektu vkládáme, jsou různé – hlavní z nich je ale pořádání Zlomvazu. Jedná o tříletý projekt, tak- že už v letech 2013 a 2014 byl Zlomvaz součástí SharedSpace. Vzhledem ke ko- nání dalšího ročníku PQ právě v letoš- ním roce jsme se rozhodli nepořádat Zlomvaz v tradičním termínu, ale vy- užít příležitost, spojit ho s PQ a udělat ho v trošku jiném produkčním zázemí.

V čem spočívají hlavní organizační změny?
Asi nejvýraznější změnou je doba a délka konání. Zlomvaz nebude pro- bíhat tradičně v květnu, ale v červnu, a místo původních čtyř dní bude trvat jedenáct dnů. Další změnou je složení hostujících škol. Zlomvaz stále zůstá- vá festivalem vysokých uměleckých škol, ale kromě těch tradičních čes- kých a slovenských účastníků se letos zapojí umělecké školy z celého světa. Jenom v DISKu je přes 20 hlavních představení. Mimoto budou k vidění menší představení v Řetízku a na K222 a připravuje se i samostatný program na Jungmannově náměstí, kde bude otevřená pouliční scéna pro před- stavení, která v podstatě nepotřebují žádné technické zázemí. A potom samozřejmě nějaký off-program v Cihelné ulici.

Přijali jste nějaká větší organizační opatření právě kvůli očekávání vět- šího zájmu zahraničních studentů a návštěvníků PQ o Zlomvaz? Jak to bude například s překládáním jednotli- vých představení?

Tohle je v řešení. V rámci výzvy pro zahraniční školy i v rámci výběru jednot- livých představení, na čemž se podíleli především naši studenti, byl kladen důraz na to, aby šlo o mezinárodně srozumitelná představení, kde nejlépe není potřeba ti- tulkování. Ale samozřejmé jsou tam i věci postavené na textu, které by se titulkovat měly. Budeme se to snažit řešit individu- álně. Kromě představení bude v budově DAMU v rámci projektu SpaceLab probíhat také série asi padesáti workshopů. Vzhle- dem k tomu, že už nyní víme, že jsou tyto workshopy vyprodané, počítáme, že se jich zúčastní okolo 1200 studentů z celého světa.

Probíhala koordinace celého programu Zlomvazu v těsné spolupráci s PQ, nebo jste měli volnou ruku?
Hned na začátku jsme se dohodli, že ur- čitá část programu bude čistě na našich studentech. Dostali jsme od PQ základní zadání toho, co má program splňovat a jaké má mít základní parametry, ale poté se už pohybujeme poměrně svobodně. Naši studenti s PQ konzultují jen dílčí věci. Třeba finální podoba programu DIS- Kových představení se s PQ konzultovala. Naši studenti mají na starosti vše, co se bude odehrávat v budově DAMU, kromě workshopů, které si PQ zajišťuje samo. Studenti z USA mají třeba na starosti po- uliční představení.

Zlomvaz se tedy organizačně rozrostl na několik spolupracujících týmů. Objevily se při této spolupráci nějaké vážnější neshody?

Jen něco málo. Vzhledem k tomu, že polovinu budovy DAMU má PQ pronajatou pro pořádání workshopů, tak občas došlo k nějakým menším střetům, především ohledně místností a techniky. Šlo ale jen o to, ujasnit si, kdo bude co primárně po- užívat, takže se určitě nejednalo o žádnou konfrontaci. Spíše bylo potřeba vyjasnit si některé postupy, ujasnit si, jak se budou naši studenti na dění podílet, jak to celé zorganizovat.

Kolik studentů DAMU se v současnosti na organizaci podílí?
V našem týmu jsou primárně studenti z druhého ročníku bakalářského studia katedry produkce a některé dílčí věci zajišťují lidé z prvního bakalářského ročníku. Zapojení dalších studentů bude samozřejmě vzrůstat s přibližujícím se termínem začátku. Celkově se organizačních věcí bude účastnit 20 – 25 studentů. Je to skvělá příležitost zkusit si organizaci větší mezinárodní akce se zahraničními partnery a výrazně větším rozpočtem. Myslím si, že je dobře, že jsme se k této spolupráci odhodlali, protože kromě zkušeností pro studenty to určitě pomůže i DAMU s prezentací v zahraničí.

Zmínil jste výhody, které přineslo spojení PQ a Zlomvazu – vnímáte i nějaké nevýhody této spolupráce?
Věci, které nebudou fungovat, se ukážou asi až v průběhu realizace. Já nějaké velké nevýhody nepociťuji. Vzhledem k tomu, že je tam více zahraničních škol, tak je samozřejmě prostor pro produkce DAMU mnohem menší, což může být pociťová- no jako mínus. Zároveň si ale myslím, že mezinárodní konkurence bude pro české a slovenské školy jedině prospěšná. PQ bylo v minulosti dost odříznuté od české- ho odborného zázemí a od českých uměleckých škol. Budu rád, pokud se letos do programu naši studenti aktivně zapojí a Zlomvaz tak splní svůj primární účel - setkávání se a propojování studentů uměleckých škol a nadšenců do umění.